İşletmeler için güncel tutulması gereken önemli ekiplerden biri de pazarlama ekipleridir. Pazarlama oldukça geniş bir alan olduğu için yapılan pazarlama çalışmalarında haliyle çeşitli kanallar bir arada kullanılmaktadır; içerik, SEO, PPC (Pay-per-click), e-posta, sosyal medya, halkla ilişkiler, ürün vb. Her biri pazarlama çalışmalarında farklı amaçlar için görevlendirilmiş olsa da hepsinin ortak…

İşletmeler için güncel tutulması gereken önemli ekiplerden biri de pazarlama ekipleridir. Pazarlama oldukça geniş bir alan olduğu için yapılan pazarlama çalışmalarında haliyle çeşitli kanallar bir arada kullanılmaktadır; içerik, SEO, PPC (Pay-per-click), e-posta, sosyal medya, halkla ilişkiler, ürün vb. Her biri pazarlama çalışmalarında farklı amaçlar için görevlendirilmiş olsa da hepsinin ortak…

Karşılaştırmalı reklamcılık, ürününüzün neden daha iyi olduğunu göstermek için doğrudan rakibinizin ürünü ile ürününüzü karşılaştırmak anlamına gelir.

Karşılaştırmalı reklamcılıkta, bir ürünü rakibin aynı (veya çok benzer) ürün versiyonundan daha iyi sunarsınız. Rakibin adını açıkça belirtebilir veya kim olduğunu ve hangi üründen bahsettiğinizi ima edebilirsiniz.

Investopedia , karşılaştırmalı reklamcılığı şu şekilde tanımlar:

Bir şirketin ürün veya hizmetinin bir rakibinkine kıyasla daha üstün olarak sunulduğu bir pazarlama stratejisidir. Karşılaştırmalı…

A/B Test Nedir? A/B Test Sonuçları ile Dönüşüm Oranlarını Arttırma!

Pazarlama kampanyası veya dijital varlık için önemli olan performans endeksi, gerçekleşen dönüşümlerdir. Dijital pazarlamacılar için, kampanyalarını optimize etmek ve dönüşüm oranını (CR) artırmak önemlidir ve bu yüzden araçlara güvenmek zorunludur. Dijital pazarlama varlığının dinamikleri ve müşterilerin değişen ihtiyaçları farklı olduğundan…

Bir kampanyayı optimize etmenin birçok yolu vardır. Ancak ben reklam kampanyalarınızın performansı üzerindeki etkiyi hızla yaratmak için birkaç ipucundan bahsedeceğim. Önce temelleri gözden geçirelim.

Kampanya Optimizasyonu Nedir?

Kampanya optimizasyonu, bir pazarlamacının farklı dijital kanallarda performansı arttırmaya çalışmak için uyguladığı bir süreçtir. Bu pazarlama kanallarının birkaç örneği arasında Google Reklamları, Facebook…

Pazarlamada en çok kullanılan paradigmalardan biri olan SWOT analizi nedir? SWOT analizi bilindiği gibi bir şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlarını ve tehditlerini analiz eder. Fakat klasik swot analizinin ve kavramsal olarak bilinenin yerine yeni bir isim, yani “Dijital Swot Analizi” olarak görmek mümkün. Dijital pazarlamada önemli bir kriter olan…

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Reklam Kampanyalarında Düşük Bütçeler Nasıl Değerlendirilebilir

Bugün küçük ve orta ölçekli firmalar ile çalışan, küçük bütçeleri reklam kampanyaları aracılığı ile yöneten ve aynı zamanda markalaşmanın sağlanması için stratejiler belirleyen kimliğim ile buradayım. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için farklı bir rekabet ortamının oluştuğu google ads…

Zelal Yenigün

Growth Marketing Specialist @kodgemisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store